Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

WELL BE ING: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Cliënt: de wederpartij van WELL BE ING. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen WELL BE ING en een Cliënt waarop WELL BE ING deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met WELL BE ING, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WELL BE ING en Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. De Cliënt met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst tot stand kwam, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen hem en WELL BE ING.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door WELL BE ING gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. WELL BE ING is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is WELL BE ING daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij WELL BE ING anders aangeeft. Acceptatie van de opdracht door WELL BE ING wordt aan Cliënt bekend gemaakt middels het toezenden van een opdrachtbevestiging.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht WELL BE ING niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst                                                                                                                                                                      

 1. WELL BE ING zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft WELL BE ING het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WELL BE ING aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, juist en volledig aan WELL BE ING worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, niet juist, en/of niet volledig aan WELL BE ING zijn verstrekt, heeft WELL BE ING het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Cliënt in rekening te brengen.
 4. WELL BE ING is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WELL BE ING is uit gegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WELL BE ING kenbaar behoorde te zijn.
 5. Cliënt vrijwaart WELL BE ING voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Cliënt toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. WELL BE ING zal de Cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal WELL BE ING daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. Indien de Overeenkomst tussen WELL BE ING en een Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, dan eindigt deze op 31 december van het kalenderjaar waarin de Overeenkomst is aangegaan, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Cliënt WELL BE ING derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 7 Annulering

 1. Verhindering van een afspraak dient de Cliënt tijdig, doch tenminste 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak te melden.
 2. Bij het niet, of niet tijdig annuleren, van de afspraak, kunnen kosten voor de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht, wanneer geen andere overeenkomsten door Well Be Ing tot stand kunnen worden gebracht.
 3. De annuleringskosten kunnen 50% van het tarief van de geplande overeenkomst bedragen.
 4. Annulering dient te allen tijde telefonisch te geschieden.

 

Artikel 8 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Cliënt, heeft WELL BE ING recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan WELL BE ING zijn toe te rekenen. Voorts is Cliënt alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Cliënt. Dit voorbehoud wordt vermeld in het door WELL BE ING opgeleverd rapport.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door WELL BE ING, zal WELL BE ING in overleg met Cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Cliënt toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor WELL BE ING extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Cliënt in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. WELL BE ING is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: – Cliënt de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de Overeenkomst WELL BE ING ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – Cliënt, handelend als rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf, bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is WELL BE ING bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van WELL BE ING op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien WELL BE ING de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. WELL BE ING behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10 Prijs

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een “vaste prijs” wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen “vaste prijs” wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een “vaste prijs” overeenkomen.
 3. Indien geen “vaste prijs” wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WELL BE ING, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. De prijs is, en eventuele kostenramingen zijn, inclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien WELL BE ING met de Cliënt een “vaste prijs” of uurtarief overeenkomt, is WELL BE ING niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs of tarief.
 7. WELL BE ING is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien WELL BE ING kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 8. Bovendien mag WELL BE ING de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan WELL BE ING, dat in redelijkheid niet van WELL BE ING mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
 9. Cliënt is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Cliënt is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van de prijs of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 10. WELL BE ING zal de Cliënt het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. WELL BE ING zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 11 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden conform de door WELL BE ING gehanteerde betalingscondities, zijnde 0 Dagen of 14 Dagen na factuurdatum. Bij de betalingscondities van 0 Dagen dient betaling a contact of per pin te worden voldaan. Betaling dient te geschieden op een door WELL BE ING aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
 2. Indien Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van de gehanteerde betalingsconditie, dan is de Cliënt van rechtswege in verzuim. WELL BE ING is dan gerechtigd om bij een eventuele herinnering of aanmaning administratiekosten voor de herinnering of aanmaning in rekening te brengen. WELL BE ING is dan tevens gerechtigd om de wettelijke rente aan Cliënt door te belasten – voor ondernemingen en (semi-)overheidsinstanties wordt de wettelijke rente voor handelstransacties gehanteerd; en voor particulieren wordt de wettelijke rente gehanteerd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Cliënt zijn de vorderingen van WELL BE ING op de Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
 4. WELL BE ING heeft het recht de door Cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WELL BE ING kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WELL BE ING kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 12 Incassokosten

 1. Indien de Cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Cliënt. In ieder geval is Cliënt in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien WELL BE ING hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 13 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, en voor een natuurlijk persoon, zijnde niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, uiterlijk binnen bekwame tijd na voltooiing van de betreffende werkzaamheden heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, schriftelijk te worden gemeld aan WELL BE ING. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WELL BE ING in staat is adequaat te reageren.
 2. Klachten, reclamaties, kunnen uitsluitend worden ingediend door de Cliënt of door partijen die in deze de Cliënt vertegenwoordigen.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal WELL BE ING slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
 4. Indien een klacht later door WELL BE ING is ontvangen als is vermeld in lid 1 van dit artikel, vervalt ieder recht op aansprakelijkheid jegens WELL BE ING.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien WELL BE ING aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien WELL BE ING aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door WELL BE ING in rekening gebrachte dienstverleningen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de redelijke kosten gemaakt voor herstel van de gereclameerde schade, waarbij WELL BE ING het recht heeft om te bepalen welke instantie de geclaimde tekortkoming zal verhelpen, alsmede welke werkwijze zal worden toegepast voor het verhelpen ervan;

 1. WELL BE ING is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van WELL BE ING of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van Overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop WELL BE ING geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WELL BE ING niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. WELL BE ING heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WELL BE ING zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover WELL BE ING ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WELL BE ING gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 Geschillen

 1.  De Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van WELL BE ING alsmede in geval van een natuurlijk persoon, zijnde niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, is de Nederlandse rechter bevoegd die op grond van de wet bevoegd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft WELL BE ING het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de Nederlandse rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen WELL BE ING en de Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.